ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมประเมินการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 โดยมีครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของโรงเรียนร่วมกับครูจากสถาบันสอนภาษา Ideal English Academy(IP) และ MAKE A WIT(IEP) มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้มีการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนและในระหว่างวันก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร มาให้ความรู้แต่นักเรียนในเรื่องไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสนี้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน และควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

พระหฤทัยดอนเมือง Big Cleaning Day


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ทำความสะอาดตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู และห้องสำนักงานด้วยน้ำยาไฮเตอร์ขวดสีฟ้า และน้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล และวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาไฮเตอร์ขวดสีฟ้า บริเวณลานจอดรถ ทางเดินและที่นั่งลานปีโอ ลานปีโอพาวิลเลี่ยน และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน ด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงจากสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนกลับมาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิชาการ “วิทยาการพิพัฒน์ 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย”


เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมฉลอง 50 ปีการก่อตั้งโรงเรียนภายใต้ชื่อ “วิทยาการพิพัฒน์ 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย” การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการและทักษะความสามารถพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานราตรี ฟ้า-ขาว 2019 "5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย"


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม งานราตรี ฟ้า-ขาว 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 "5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 50 ปี และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ณ  ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 และกิจกรรมที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้นที่ห้องประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมหาธิการิณี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู พร้อมทั้งได้จัดให้ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ทำชีวิตครูในวันนี้ให้มีความสุข" หลังฟังการบรรยาย คุณครูในเครือคณะก็ได้ดูกิจกรรมบันเทิงและรับประทานอาหารร่วมกัน
ส่วนในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีแสดงความยินดีครูฉลองการปฏิบัติงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ และครูดีศรีพระหฤทัย ที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลงระดับปฐมวัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563  ฝ่ายปฐมได้จัดกิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 12 "ร้อง เล่น เต้นโชว์" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก  อีกทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนวิชาดนตรี ซึ่งประกอบด้วย การร้อง การอ่าน การฟัง การปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพและประโยชน์  ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้น  พร้อมกันนั้นให้นักเรียนได้รับรู้และชื่นชมในความสามารถของตนและผู้อื่น และเกิดความสามัคคีของคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงาน


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติพร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักกตัญญูต่อตำรวจจราจร ในเรื่องการสัญจรและการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน อีกทั้งให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพนักงานของโรงเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบอาหารให้รับประทาน ดูแลความสะอาด ความปลอดภัยบริเวณทั่วไปของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย อีกทั้งให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันจันทร์ที่  11 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับปฐมวัย ประดู่เกมส์ 2019 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย ภายใต้ชื่อ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาสีระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562


เมื่อวันศุกร์ที่  8 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับประถม-มัธยม ประดู่เกมส์ 2019 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย ภายใต้ชื่อ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬา  เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ผลงานนักเรียน

             ผลงานนักเรียน
              ปีการศึกษา 2558
              ปีการศึกษา 2559
              ปีการศึกษา 2560
              ปีการศึกษา 2561
       นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
       ปีการศึกษา 2561-2562
         ที่สอบติดมหาวิทยาลัย
              ปีการศึกษา 2562
         ทำเนียบนักเรียนชั้น ม.6
        ปีการศึกษา 2556 - 2562

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561