ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับครูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ครู - ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติงานนาน 25 ปี และสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยคุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีอำลาและพิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงออกถึงความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร ผู้บริหาร ครู และน้องๆ ร่วมสถาบันเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนซึ่งจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และขอพระอวยพรให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในชีวิตการเรียนและการงานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ฝ่ายปฐมวัยจัดพิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความรักและร่วมยินดีกับเรียนน้องน้อยอนุบาล 3 ที่เรียนจบช่วงชั้น และขอพระอวยพรให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดีของคุณพ่อและคุณแม่ตลอดไปนะครับ

อ่านเพิ่มเติม...

รับโล่สถานศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ได้เดินทางไปรับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้กับโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาาร ชั้น p3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม...

ระดับปฐมวัย รับเกียรติบัตร


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเตรียมปฐมวัย และปฐมวัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ที่เป็นเด็กดี มีความขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ รับผิดชอบเข้าเรียนออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ซึ่งจัดขึ้นที่ลานพระกุมารเยซู

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2022


เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ด้านร่างกาย เชาว์ปัญญา สังคมกลุ่มดี อารมณ์แจ่มใส ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได้แบ่งเป็นฐานต่างๆ ดังนี้ ร้องเพลงประกอบท่าทาง “พระทรงบังเกิด”, การปรบมือเข้าจังหวะแนะนำชื่อตนเอง, เกมตีลูกล้อ ฮูล่าฮุป, เกมวิ่งเปรี้ยว, เกม บก น้ำ อากาศ, การใบ้คำจากท่าทาง, เกมวิ่งเก็บของพิชิตความว่องไว, เกมโยนโบว์ลิ่ง, การส่งความสุข Merry Christmas, ฐานเติมพลัง สุขภาพดี-ของขวัญคริสตมาส
ส่วนระดับมัธยมได้จัดฐานพัฒนา ส่งเสริมความสามารถพิเศษ การกล้าแสดงออก ส่งความสุข นันทนาการ ซึ่งประกอบไปด้วย เวทีแสดงดนตรี โฟล์คซอง Cover, การแสดงศักยภาพของนักเรียน, นักเรียนแสดงโชว์ศักยภาพความสามารถพิเศษของนักเรียน, กิจกรรมเกม เหมาะสมกับมัธยม, กิจกรรมประกวดร้องเพลงคริสต์มาส ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนได้รับความสุขกันทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมตรีวารและสมโภชพระคริสตสมภพ 2022


เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนครูและนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีการรมตรีวาร โอกาสเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ณ หอประชุมมารีย์สวรรค์ และวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปัน  โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด และเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย วันดินโลก ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

รำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ( ปีโอ )


วันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน 2564 คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร  ผู้แทนคณะครู  นักเรียน  ร่วมใจสวดภาวนารำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์  อัลฟองส์  ดอนต์ ( ปีโอ ) ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  โอกาสครบรอบวันมรณกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2


คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1


เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณครูประณีต เชี่ยวนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง คุณครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1


เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พร้อมคุณครูประณีต เชี่ยวนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง คุณครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน


ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและส่งแบบทดสอบพร้อมรับนมโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

ฉลองศาสนนามผู้บริหาร


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ฝ่ายจิตตาภิบาล ผู้แทนคณะครู เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยง ร่วมวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าและแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์ของซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีรูปแบบสไตล์การเรียนแตกต่างกันไป ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

น้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของน้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีความตั้งใจและความน่ารักๆ กับอริยบทต่างๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

น้องเตรียมและน้องปฐมวัย 1-3 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ของน้องเตรียม-ปฐมวัย 1-3 ในมุมที่น่ารักตามวัย ภาคเรียนที่ 1/2564 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องน้อยประฐมวัยทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการรับแบบทดสอบความรู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล


ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับแบบทดสอบและเงินช่วยเหลือนักเรียนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีบูชามิสซาในโอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ณ วัดมารีย์สวรรค์  โดย คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรักต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ขอพรพระหฤทัยพิทักษ์รักษาโรงเรียนและทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564


** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2561-2564