ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2566


เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเรียนที่ทำความดี และได้รับรางวัลความซื่อสัตย์ รางวัลความสะอาดแต่ละระดับชั้น และรางวัลการแข่งขันจากกีฬาภายนอก โดยวันที่ 21 กันยายน 2566 จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และในวันที่ 22 กันยายน 2566 จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566


ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชน ที่มีอายุ ระหว่าง 15 - 18 ปี ให้เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นพลังสำคัญของสังคม และสร้างสันติสุขของโลก ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Day Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

ดวยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กําหนดใหมีกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ปการศึกษา 2566 ในวันเสารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมอาคารมารียสวรรค เพื่อฝกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อนําไปปรับใชในการเรียนในชั้นสูงตอไป

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารและครูปฐมวัย ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนหลวง


วันที่ 12 กันยายน 2566 นำโดย ซิสเตอร์ ดร. ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง นำคณะผู้บริหาร คณะครูปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนหลวง ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ โดยมีโรงเรียนในเครือฯ เข้าร่วมดังนี้
โรงเรียน พระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนมาลาสวรรค์โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2566


เมื่อวันที่ 4 และ 6 กันยายน 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเรียนที่ทำความดี และได้รับรางวัลความซื่อสัตย์ รางวัลความสะอาดแต่ละระดับชั้น และรางวัลการแข่งขันจากกีฬาภายนอก โดยจะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศครูปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ได้เดินทางมานิเทศครูระดับปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารและคณะครูมี่มาเยี่ยมชม มาดูภาพบรรยากาศกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566


ด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ได้รับประสบการณ์ตรงและ สามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต โดยวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณ วิหารมงคลบพิตร วัดยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมโครงการสุขภาพดีด้วยหลัก 10 อ.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เป็นเกียรติเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ. วีถีชีวิตใหม่ยุคดิจิตอล ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีคุณครูและนักเรียนต้อนรับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาจราจรและกิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียน, กิจกรรมจิตอาสาหมอสะอาด และดูวิธีการทำน้ำหมักชีวะภาพ วิธีการทำน้ำยา EM และชมสวนเกษตรการปลูกผักและเลี้ยงไก่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2566 และมีพิธีเปิดกิจกรรม ระดับประถมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 และระดับมัธยมศึกษาในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เวลา 07.45 – 08.20 น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566


เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ฝ่ายปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นปฐมวัยขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทดลองลงมือปฏิบัติ สร้างผลงานของเล่นจากกลไกทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกันโดยมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกทั้งหมด 6 ฐานกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ด้วยฝ่ายจิตตาภิบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อเป็นการเทิดเกียรติพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของแม่และผู้มีพระคุณ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้บุคลากร ผู้ปกครอง ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระดับปฐมวัย


ด้วยทางฝ่ายปฐมวัยร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้กำหนดจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติในระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการแสดงความกตัญญูต่อแม่ผู้ให้กำเนิด ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. – 10.00 น. ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2566


เมื่อวันที่ 7 และ 16 สิงหาคม 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับรางวัลความสะอาดห้องเรียน เขตพื้นที่ รางวัลการแข่งขันจากการไปแข่งกีฬาภายนอก โดยจะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงกำหนดจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

ด้วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงได้กำหนด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00 – 9.00 น. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งโรงเรียนจะนำเทียนพรรษาและปัจจัยไทยทาน ไปถวายวัดต่างๆ ใน เขตดอนเมืองและวัดอื่นๆตามสมควร

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่าย One Day Camp Kids with STEM ประจำปีการศึกษา 2566


ด้วยฝ่ายวิชาการได้มีการจัดกิจกรรมค่าย One Day Camp Kids with STEM ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่มีเหตุและผล ส่งเสริมการคิด ประดิษฐ์ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ จากการฝึกปฏิบัติจริงในการเข้าฐานเรียนรู้ และจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ให้รักการเรียนรู้ในระบบของ STEM ในการนี้ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมค่าย One Day Camp Kids with STEM ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เนื่องจากสภาวการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปในยุคของโรคระบาด ทำให้การตรวจสุขภาพในเชิงรุกมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในปีนี้ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมกับศูนย์การแพทย์นวมินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและรักษาให้ทันต่อเหตุการณ์ และได้ทำการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ทุกระดับชั้น รวมทั้งครูและบุคลากร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาลและกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงได้ กำหนดจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ หัวข้อ “ภัยออนไลน์และวัคซีนกระตุ้นคุณค่าและศักดิ์ศรี”สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 และหัวข้อ “วัยใสกับการตระหนักในคุณค่าของตนเองและการป้องกันภัยทาง สังคม”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ตรงที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมิถุนายน 2566


เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการไปแข่งกีฬาภายนอก โดยจะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ท่านได้ก่อตั้งลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบที่หนึ่ง เป็นลูกเสือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่วนรอบที่สอง เป็นลูกเสือน้อย น้องน้อยปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566 ด้วยฝ่ายจิตตาภิบาลและฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “พ.ท.ด. รักโลก ด้วยชีวีวิถีใหม่” P.T.D. Love the World with New Normal จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
ฐานที่ 1 We Love The World  ฉันรักโลกและสรรพสิ่งสร้าง
ฐานที่ 2 ต้นไม้ที่ฉันรัก
ฐานที่ 3 The Good Man คนดีที่ควรรู้จัก
ฐานที่ 4 สถาบันที่ฉันรัก
ฐานที่ 5 My Home With 8H อัตลักษณ์ 8H/4สี
ฐานที่ 6 กล้าธรรม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรงที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2566


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรภู่ ให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของกวีไทย ซึ่งได้รับการยกย่องเมื่อปี พ.ศ.2529 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ ลานพระกุมารเยซู โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา มาเป็นประธานในพิธี และมีคณะครูและนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนน้องน้อยเตรียมปบมวัย และปฐมวัยปีที่ 1-2 ได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูในห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ด้วยฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  กำหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองที่เหมาะสมกับความเป็นจริง  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และนักเรียนได้แสดงบทบาทของผู้นำ ผู้ตามในกิจกรรมต่างๆ  อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวภัทรานิษฐ์  ทองปอน นักเรียนชั้น ม.5/1 เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปี 2566

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า”

วันอังคารที่ 13 - 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดวจนพิธีกรรมตรีวารเตรียมสมโภชพระหฤทัย และพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง แล้วในวันนี้ผู้บริหารได้มอบของขวัญให้กับบุคลากรทุกคน และแจกไอศกรีมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น คุณครูทุกคน

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันฟุตซอล เนื่องในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลให้กับทีมฟุตซอลที่ชนะการแข่งขันและทีมที่เข้าร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ได้มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

รายการอาหารกลางวันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

     

ข่าวสารฝ่ายอาคารสถานที่

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจ


เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน


วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2566

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565