รางวัล "สิบโรงเรียนคุณธรรม"

พิมพ์

ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “สิบโรงเรียนคุณธรรม”
ประจำปีการศึกษา 2559 
จากมูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา