พิมพ์ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ
ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ 
ครูเวียงแก้ว  คำปันทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูปราณีต  เชี่ยวนาวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายปกครอง
ครูศรีประภา ประราศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายจิตตาภิบาล
ครูบุศรา บุญเพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ
   
  ครูรุ่งรัตน์  ใจยะเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายปฐมวัย