พิมพ์

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
อธิการ / ผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา
ผู้อำนวยการ / เลขานุการ

 

ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

           นางสาวปรางค์แก้ว สุภาภา
                   ผู้แทนครู
            นางสาวสุรางค์ ฤกษ์บุบผา
                  ผู้แทนผู้ปกครอง            
            นางปุญชรัสมิ์ พรมนัสจินดา
                        ผู้แทนครู