พิมพ์

 

ครูพรสุข ชื่นบาน
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
(ห้องเรียน IP)
ครูสุนทรา กรรษา
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
(ห้องเรียน IEP และ สามัญ)
ครูนภสร เอี่ยมสำลี
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูวรรณิกา แก้วมณี
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูธนาภรณ์ ทองสุข
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูภาวินี เดชบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูวรัชยา ทองทรง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพัณณ์ชิตา วกุลสิริพันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูสมหมาย สมัครจิตร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ครูริชภรณ์ ยิ้มการบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

ครูกุหลาบ ทองประสม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

ครูสุรดา ฉิมแก้ว
ครูผู้ช่วย (ป.1/1-ป.1/2)

ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์
ครูผู้ช่วย (ป.1/3-ป.1/4)

 ครูนิภาวรรณ บุญบำรุง
ครูผู้ช่วย (ป.1/5-ป.1/7)
ครูพรสุข ชื่นบาน
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ

   

ครูสุนทรี กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูพนิดา กล่อมมิตร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูพรพิชชา ชื่นบาน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 

ครูโสภา เหรียญทอง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูสุนทรา กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูเพชรรัตน์ ชาวดร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ครูวิเชียร จันทร์จิตร
ครูผู้ช่วย (ป.2/1-ป.2/2)

ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
ครูผู้ช่วย (ป.2/3-ป.2/4) 

ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ
ครูผู้ช่วย (ป.2/5-ป.2/6)

ครูสรารัตน์ อินนอก
งานบัญชี
ครูเรวดี มาศมนตรี
งานวัดผล
ครูเรวดี มาศมนตรี
งานวัดผล

   

ครูนภสร เอี่ยมสำลี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูกษมา จูม่วง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูวรินดา ปัญญาประชุม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูอนุธิดา อุตสาหะ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ครูครูอนรรฆอร ศิลปไพบูลย์
ครูผู้ช่วย (ป.3/1-ป.3/2)

ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
ครูผู้ช่วย (ป.3/3-ป.3/4)
 

ครูศรีประภา ประราศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล
 

   

ครูวรรณิกา แก้วมณี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูนัฐยา มาจุ้ย
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูบุญชิตา จิลลานนท์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

 ครูปณตพร ภักดี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ครูนราวดี ศิริรักวงษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ครูกนกวรรณ แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย (ป.4/1 - ป.4/2)
 

ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
ครูผู้ช่วย (ป.4/3 - ป.4/5) 

 
ครูสุภาวดี ถาวรวุฒิประพันธ์
ครูผู้ช่วย (ป.4/6 - ป.4/7)
 
   ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
งานการเงิน

   

ครูธนาภรณ์ ทองสุข
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
   ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูอาภรณ์ ท้วมลี้
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูภาวินี สีขจร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูนิภา หลีพันธุ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูจันทิมา ครอบกระโทก
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ครูชญาน์นัทฐ์ ศิริวัฒนาสาธร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

 ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย (ป.5/1-ป.5/3)

ครูรัตนา สุขชัย
ครูผู้ช่วย (ป.5/4-ป.5/5)

 

 

ครูณิชากร สรรพ่อค้า
ครูผู้ช่วย (ป.5/6-ป.5/7)
 

   ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม
งานพยาบาล
    
ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูสาริศา อังคณานุชาติ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูพัชรา สกุลไพรวงค์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูดารณี แยกรัง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์
ครูผู้ช่วย (ป.6/1-ป.6/3) 
 ครูพิสมัย งามศรี
ครูผู้ช่วย (ป.6/4-ป.6/6)
ครูปุญชรัสมิ์ พรมนัสจินดา
งานการเงิน
   
  ครูดาวัลย์ วาปีโส
งานการเงิน