พิมพ์

 

   
  ครูวิภาวดี ดวงมาลา
ครูประจำชั้นเตรียมปฐมวัย
 
ครูชรินทร์ จันทร
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1
ครูปัญญาพร จันทร์จิตร
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2
ครูจุฬาลักษณ์ อบรมเชย
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
ครูสุดารัตน์ สุขใส
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4
ครูเสาวณีย์ อรัญมิตร์
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1
ครูดาวเรือง ระวังชนม์
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2
ครูสุนันทา แจ้งกิจ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
ครูกิตติยา ทองลาภ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4
   
  ครูอรนุช การุญบริรักษ์
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5
ครูศิรินทร์ทิพย์ อุ่นหล้า
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6
 
ครูเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1
ครูพรทิพย์ เตียวตระกูล
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2
ครูชลีพร ศรชัย
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3

 ครูณฐนันทน์ ทองห่อ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4
   
  ครูคนิภา วรรณศิลป์
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5
ครูสุจิตรา วินทะไชย
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6
 
ครูพิเชษฐ ศรีพันธ์
ครูพิเศษว่ายน้ำ
ครูมยุรี เพียลุน
ครูพิเศษพลศึกษา
ครูอภิรดี แก้วกอง
ครูพิเศษนาฏศิลป์
ครูชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์
       
  Diane Joson Cabilin
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ