พิมพ์

 

 

ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   
ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูสุภานี ทองเนื้อขาว
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูอรนิสา บุญรอด
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูสอนสังคมศึกษา

ครูจันทิมา ครอบกระโทก
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูทรัพย์ทวี พรมภา
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูสอนคอมพิวเตอร์
ครูกานต์สินี ดีหล้า
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสอนชมรมภาษาจีน

ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูสอนภาษาไทย
ครูบุศรา บุญเพชร
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูสอนพลศึกษา
ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
ผช.ผอ.ฝ่ายจิตตาภิบาล
   
  ครูอุบล ศรีระวัน
หัวหน้างานเทคโนโลยี
 
     
ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูสอนสังคมศึกษา
ครูกานดา สว่างภพ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูสอนวิทยาศาสตร์
ครูชวนันท์ พูลพินิจ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูรุจิรา มากันต์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูสอนภาษาไทย

ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูสอนนาฏศิลป์

ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูสอนศิลปศึกษา

ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูสอนคอมพิวเตอร์

ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูสอนคริสตศาสนา 

ครูชุติมา สุภาพ
บรรณารักษ์ห้องสมุด
     
ครูนภกมล ภาวะภูนานนท์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูสอนวิทยาศาสตร์
ครูภาวินี ส้มมีสี
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูรัมภ์รดา นุชพงษ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูสอนสังคมศึกษา

ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูสอนการงานอาชีพ
ครูพิทักษ์ ปราโมกข์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูสอนคอมพิวเตอร์
 
ครูบังอร บุญหนัก
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูสอนภาษาไทย
   ครูอนุธิดา อุตสาหะ
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูสอนแนะแนว
     
ครูศิริวิไลลักษ์ อัตธรรมรัตน์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูอรณัชชา สัตถาผล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูสอนวิทยาศาสตร์
ครูอภิศักดิ์ ไสวงาม
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ครูสอนเคมี
ครูดวงสมร ขจรกุล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูสอนสังคมศึกษา
ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ครูสอนภาษาไทย
ครูกุลธิดา จันทร์มีศรี
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูบรรณารักษ์
ครูสุวิมล ประชากุล
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูพรหรหม ทองมีทิพย์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ครูสอนชีวะ
ครูบุญญาภัทร ได้ดี
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูสอนดนตรี
ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ครูสอนศิลปศึกษา
ครูปราณีต เชี่ยวนาวิน
ผช.ผอ.ฝ่ายปกครอง
ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
ครูสอนคอมพิวเตอร์
ดูแลห้องสมุดดิจิตอล
   
  Albert Jorge M. Comon
ครูสอนภาษาอังกฤษ
 
     
ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูสอนสังคมศึกษา
ครูอรณิช คำตาบุตร
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูสอนวิทยาศาสตร์
ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูอรุณรุ่ง ชนะบุญ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูสอนคอมพิวเตอร์
ครูสุนันท์ คุ้มสิน
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูสอนเคมี
ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูสอนนาฏศิลป์
ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูสอนการงานอาชีพ
 
ครูอารีย์ เอี่ยมยอด
ผช.ผอ.ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ
 
ครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์
ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ครูจีระนันท์ สีดา
ผช.ผอ.ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ
     

ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูสอนฟิสิกส์

ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ครูสอนภาษาไทย
ครูฉลองชัย อรัญมิตร์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ครูสอนวิทยาศาสตร์
ครูนันทวัน วอนจิ๋ว
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูสอนสังคมศึกษา
ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูสอนคอมพิวเตอร์
ดูแลงานรักษาดินแดน (รด.)
ครูอนุชิต เพ็งต่าย
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูเบญจวรรณ บุญจง
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3- 6/4
ครูสอนแนะแนว
ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูสอนพลศึกษา
   
  ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
งานวัดผลระดับมัธยมศึกษา