การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ และการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับคุณครู เพื่อเป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมการบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู้ จนประสบความสำเร็จสมบูรณ์ รวมถึงการดำเนินการฐานทรัพยากรท้องถิ่นในระดับโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้คุณครู มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/65saunschool#sigFreeIda10a225a30