การอบรมครูและบุคลากรให้หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนได้