โรงเรียนต้นแบบวิถีคุณธรรม

พิมพ์1. ความซื่อสัตย์ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความพอเพียง 4. จิตอาสา