โรงเรียนต้นแบบวิถีคุณธรรม

พิมพ์ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม

1. ความซื่อสัตย์ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความพอเพียง 4. จิตอาสา