วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

พิมพ์


มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา