4.Honour

พิมพ์


มีจิตสำนึกของการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่น

เกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกของการรักเกียรติและยอมรับในความมีเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่น