2.Holy

พิมพ์


ความเป็นผู้ฝึกฝนตนด้วยจริยธรรมและคุณธรรม

ความเป็นผู้ฝึกฝนตน ให้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรมทุกประการ เป็นผู้คู่ควรแก่การยกย่อง สรรเสริญ