พระหฤทัยห่างไกลยาเสพติด

พิมพ์

นักเรียน ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ยาเสพติดและอบายมุข