กิจกรรมเปิดกองลูกเสือน้อย ระดับปฐมวัย 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560   ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์  อธิการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือน้อย ระดับปฐมวัย  พร้อมทั้ง ซิสเตอร์สังวาลย์  วาปีทะ  ผู้จัดการ  คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความมีระเบียบวินัยในหมู่นักเรียน โดยมุ่งเน้นศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต คุณลักษณะอันพึงประสงค์และระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย