หัวหน้าระดับชั้น

พิมพ์


 

ครูอรนุช การุญบริรักษ์
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 1

 ครูเสาวณีย์ อรัญมิตร์
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 2

 ครูเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 3

ครูพรสุข ชื่นบาน
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
(ห้องเรียน IP)

ครูสุนทรี กรรษา
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
(ห้องเรียน IEP และ สามัญ)

ครูนภสร เอี่ยมสำลี
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ครูวรรณิกา แก้วมณี
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูธนาภรณ์ ทองสุข
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
หัวหน้าระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ครูนภกมล ภาวะภูนานนท์
หัวหน้า
ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
       ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
หัวหน้าระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย