หัวหน้าระดับชั้น

พิมพ์


 

ครูชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 1

 ครูเสาวณีย์ อรัญมิตร์
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 2

 ครูเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 3

ครูกุหลาบ ทองประสม
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูสุนทรี กรรษา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ครูนภสร เอี่ยมสำลี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ครูวรรณิกา แก้วมณี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูธนาภรณ์ ทองสุข
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
หัวหน้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
หัวหน้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
   ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ครูเบญจวรรณ บุญจง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6