พิมพ์

 

ครูปัญญาพร จันทร์จิตร
ประจำชั้นเตรียมปฐมวัย

 

ครูชรินทร์ จันทร
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1

             ครูวิภาวดี ดวงมาลา
        ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2
ครูสุนันทา แจ้งกิจ
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
ครูดวงตา กลิ่นหอม
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 

ครูชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
 ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 

ครูสุดารัตน์ สุขใส
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6
 

ครูกิตติยา ทองลาภ
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1

ครูศิรินทร์ทิพย์ อุ่นหล้า
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2

ครูจุฬาลักษณ์ อบรมเชย
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3

ครูอรนุช การุญบริรักษ์
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4

ครูอมรา เหมือนเขียว
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5

ครูนวลศรี กลิ่นชื่น
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6

ครูพรทิพย์ เตียวตระกูล
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1

ครูดาวเรือง ระวังชนม์
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2

ครูเสาวณีย์ อรัญมิตร์
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3

ครูเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4

 

ครูคนิภา วรรณศิลป์
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5

 

ครูณฐนันทน์ ทองห่อ
ประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6

   

ครูอพิรดี พันธ์สมบัติ
  ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์

ครูพิเชษฐ ศรีพันธ์
ครูพิเศษ ว่ายน้ำ

                ครูมยุรี เพียลุน
              ครูพิเศษ พลศึกษา

ครูอภิรดี แก้วกอง
ครูพิเศษ นาฏศิลป์

ครูชลีพร ศรชัย
 ครูพิเศษ 

 Wang FangJuan
 ครูพิเศษ ภาษาจีน 

Sharlene O. Reyes
ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ

Diane Joson Cabilin
 ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ
 

สุจิตรา วินทะไชย
ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์