พิมพ์

     

 

 ครูปัญญาพร จันทร์จิตร
ประจำชั้นเตรียมอนุบาล

 

             ครูสุดารัตน์ สุขใส
        ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
ครูชรินทร์ จันทร
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
ครูดวงตา กลิ่นหอม
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 
 

ครูสุนันทา แจ้งกิจ
 ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 

 

ครูวิภาวดี ดวงมาลา
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5
 

ครูศิรินทร์ทิพย์ อุ่นหล้า
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

ครูจุฬาลักษณ์ อบรมเชย
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

ครูอรนุช การุญบริรักษ์
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

ครูเสาวณีย์ อรัญมิตร์
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

ครูกิตติยา ทองลาภ
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

ครูอมรา เหมือนเขียว
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6

ครูดาวเรือง ระวังชนม์
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

ครูเดือนเพ็ญ พันธุ์พิญญา
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

ครูพรทิพย์ เตียวตระกูล
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

 ครูชลีพร ศรชัย
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

 ครูณฐนันทน์ ทองห่อ
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

ครูคนิภา วรรณศิลป์
ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

   

ครูอพิรดี พันธ์สมบัติ
  ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์

ครูพิเชษฐ ศรีพันธ์
ครูพิเศษ ว่ายน้ำ

                ครูมยุรี เพียลุน
              ครูพิเศษ พลศึกษา

ครูอภิรดี แก้วกอง
ครูพิเศษ นาฏศิลป์

ครูชเนตรตรี โพธิ์ประเสริฐ
 ครูพิเศษ ห้องเพลิน

 Wang FangJuan
 ครูพิเศษ ภาษาจีน 

Sharlene O. Reyes
ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ

Diane Joson Cabilin
 ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ
 

สุจิตรา วินทะไชย
ครูพิเศษ วิทยาศาสตร์