พิมพ์

คณะผู้บริหารโรงเรียนจากอดีต - ปัจจุบัน  ปีการศึกษา 2565

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1.

นายมานิตย์

เจียจวบศิลป์

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2512

2.

ซิสเตอร์สุนีย์

สุพภาศรี

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2524

3.

ซิสเตอร์สุนันทา

มั่นวงศ์วิโรจน์

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2529

4.

ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ

กตัญญู

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2534

5.

ซิสเตอร์กุหลาบ

นามวงศ์

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2535

6

ซิสเตอร์สมพร

กตัญญู

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2539

7.

ซิสเตอร์ชวาลา

เวชยันต์

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2541

8.

ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ

กตัญญู

ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2550-2559

9.

นางสาวสุวรรณี

สุขดี

ผู้จัดการ

พ.ศ.2512

10.

ซิสเตอร์กุหลาบ

นามวงศ์

ผู้จัดการ

พ.ศ.2523

11.

ซิสเตอร์สุณีย์

สุพภาศรี

ผู้จัดการ

พ.ศ.2526

12.

ซิสเตอร์สุนันทา

มั่นวงศ์วิโรจน์

ผู้จัดการ

พ.ศ.2529

13.

ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ

กตัญญู

ผู้จัดการ

พ.ศ.2534

14.

ซิสเตอร์กุหลาบ

นามวงศ์

ผู้จัดการ

พ.ศ.2535

15.

ซิสเตอร์สมพร

กตัญญู

ผู้จัดการ

พ.ศ.2539

16.

ซิสเตอร์อารีย์

มั่นศิลป์

ผู้จัดการ

พ.ศ.2545

17.

ซิสเตอร์ ดร.สมพิศ

กตัญญู

ผู้จัดการ

พ.ศ.2550-2559

18.

นายประยูร

สุขชัย

ครูใหญ่

พ.ศ.2512

19.

ซิสเตอร์รุณณี

วันมีเงิน

ครูใหญ่

พ.ศ.2525

20.

ซิสเตอร์สมศรี

กิจพิทักษ์

ครูใหญ่

พ.ศ.2526

21.

ซิสเตอร์สุภาวดี

คำสำราญ

ครูใหญ่

พ.ศ.2527

22.

ซิสเตอร์รุณณี

วันมีเงิน

ครูใหญ่

พ.ศ.2532

23.

ซิสเตอร์สาลี่

ดำริ

ครูใหญ่

พ.ศ.2534

24.

ซิสเตอร์สุวรรณรัตน์

ทรงศักดิ์ศรี

ครูใหญ่

พ.ศ.2535

25.

ซิสเตอร์รุณณี

วันมีเงิน

ครูใหญ่

พ.ศ.2541

26.

ซิสเตอร์ชวาลา

เวชยันต์

ครูใหญ่

พ.ศ.2545

27.

ซิสเตอร์เยาวลักษณ์

รอดงาม

ครูใหญ่

พ.ศ.2549

28.

ซิสเตอร์สุวรรณรัตน์

ทรงศักดิ์ศรี

ครูใหญ่

พ.ศ.2550

29.

ซิสเตอร์สุวรรณรัตน์

ทรงศักดิ์ศรี

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2551

30.

ซิสเตอร์วราภรณ์

ชีวเรืองโรจน์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2552

31.

ซิสเตอร์ประสานศรี

วงค์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2553

32.

ซิสเตอร์ลำไพ

เนื่องพลี

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2555-2557

33.

ซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ

จันทร์ชลอ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2558-2559

34.

ซิสเตอร์กฤษดา

สาตร์พันธ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2559

35.

ซิสเตอร์กฤษดา

สาตร์พันธ์

อธิการ

พ.ศ.2560-2563

36.

ซิสเตอร์สังวาลย์

วาปีทะ

ผู้จัดการ

พ.ศ.2560

37.

ซิสเตอร์ลักษณาวดี

วงษ์วิไลวารินทร์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2560-2562

38.

ซิสเตอร์วราภรณ์

ชีวเรืองโรจน์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ.2562-2563

39.

ซิสเตอร์สังวาลย์

วาปีทะ

ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาล

พ.ศ.2562-2563

40.

ซิสเตอร์วีรวรรณ

กิจเจริญ

อธิการ

พ.ศ.2563

41.

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา

เวชยันต์

อธิการ / ผู้รับใบอนุญาต

พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

42. ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ พ.ศ.2564-ปัจจุบัน