พิมพ์

ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา
ผู้อำนวยการ / เลขานุการ

 

ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวเวียงแก้ว คำปันทิพย์
ผู้แทนครู
  นางรุ่งรัตน์ ใจยะเสน
ผู้แทนผู้ปกครอง