พิมพ์

ซิสเตอร์วีรวรรณ กิจเจริญ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ
กรรมการ/ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาล

ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์
กรรมการและเลขานุการ/ผู้อำนวยการ

 

ซิสเตอร์พัชรา นันทจินดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซิสเตอร์สุรีย์พร ระดมกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

               นางสมจิตร วิยะวงศ์
                     ผู้แทนครู
            นางสาวสุรางค์ ฤกษ์บุบผา
                  ผู้แทนผู้ปกครอง            
            นางปุญชรัสมิ์ พรมนัสจินดา
                        ผู้แทนครู