พิมพ์

ครูภาวินี เดชบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูนวลพรรณ มีลังค์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูสมหมาย สมัครจิตร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพัณณ์ชิตา วกุลสิริพันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูกุหลาบ ทองประสม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ครูเพชรรัตน์ ชาวดร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

  ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ
  ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

               ครูอนุสร พันธุ์มี
         ครูคู่ชั้น (ป.1/1-ป.1/2)

ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์
 ครูคู่ชั้น (ป.1/3)

            ครูโสภา เหรียญทอง
              ครูคู่ชั้น (ป.1/4)
         ครูสุภาวดี ถาวรวุฒิประพันธ์
                ครูคู่ชั้น (ป.1/5)
              ครูพรสุข ชื่นบาน
              ครูคู่ชั้น (ป.1/6)

   
 

              ครูณิชากร สรรพ่อค้า
                ครูคู่ชั้น (ป.1/7)

 

   

ครูสุนทรี กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 ครูพรพิชชา ชื่นบาน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูสุนทรา กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

           ครูพนิดา กล่อมมิตร
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
            ครูศรีประภา ประราศี
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
           ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ครูวรรณิภา งามปัญญา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

 ครูรัตนา สุขชัย
 ครูคู่ชั้น (ป.2/1)

ครูเรวดี มาศมนตรี
ครูคู่ชั้น (ป.2/2)

ครูอัจฉราณี ธูปบ้านเซ่า
ครูคู่ชั้น (ป.2/3-ป.2/4) 

ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
ครูคู่ชั้น (ป.2/5)

ครูสุรดา ฉิมแก้ว
 ครูคู่ชั้น (ป.2/6)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
 

 

 
                ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
                ครูคู่ชั้น (ป.2/7)
 

   

ครูราณี คชขันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูวรินดา ปัญญาประชุม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูสุมัธยา บุญสอนธรรม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ครูนัฐยา มาจุ้ย
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์
ครูคู่ชั้น (ป.3/1)

ครูพรชัย วาปีทำ
ครูคู่ชั้น (ป.3/2-ป.3/3)

ครูศุทธหทัย เทพวัลย์
ครูคู่ชั้น (ป.3/4)

 

ครูอนรรฆอร ศิลปไพบูลย์
ครูคู่ชั้น (ป.3/5)

 

              ครูวีรวรรณ วาปีโส
              ครูคู่ชั้น (ป.3/6)

   

ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูบุศรินทร์ จันทร์หอม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

             ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ
       ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูพัชรีพร อินกว่าง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ครูชินวัฒน์ ชะระ
ครูคู่ชั้น (ป.4/1)

ครูบุญญาภัทร ได้ดี
ครูคู่ชั้น (ป.4/2)

ครูบุญชิตา จิลลานนท์
ครูคู่ชั้น (ป.4/3 - ป.4/4)

ครูชญาน์นัทช์ ศิริวัฒนสาธร
ครูคู่ชั้น (ป.4/5)

   

ครูภาวินี ส้มมีสี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

                 ครูกษมา จูม่วง
       ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูนิภา หลีพันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

 ครูดารณี แยกรัง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูจันทิมา ครอบกระโทก
ครูคู่ชั้น (ป.5/1 - ป.5/2)

ครูปรีชา พิศมัย
ครูคู่ชั้น (ป.5/3)

 ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์
ครูคู่ชั้น (ป.5/4)

ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
ครูคู่ชั้น (ป.5/5)

    
 ครูสาริศา อังคณานุชาติ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
  ครูอุไร พันธุ์ไพโรจน์
 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

ครูอาภรณ์ ท้วมลี้
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

            ครูเยาวลักษณ์ น้อม
     ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
             ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
  
    ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
            ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
              ครูจงรัก ฉิมอ่อง
        ครูคู่ชั้น (ป.6/1-ป.6/2)
             ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
     ครูประจำชั้น 2 (ป.6/3-ป.6/4)

             ครูพิสมัย แพงโสดา
             ครูคู่ชั้น (ป.6/5-ป.6/6)

   
                ครูกานต์สินี ดีหล้า
              ครูพิเศษ ภาษาจีน