พิมพ์

 

ครูกุหลาบ ทองประสม
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ครูสุนทรี กรรษา
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ครูนภสร เอี่ยมสำลี
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ครูวรรณิกา แก้วมณี
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ครูธนาภรณ์ ทองสุข
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูกุหลาบ ทองประสม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูสมหมาย สมัครจิตร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูภาวินี เดชบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูพัณณ์ชิตา วกุลสิริพันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

ครูสุรดา ฉิมแก้ว
ครูผู้ช่วย (ป.1/2-ป.1/3)

ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์
ครูผู้ช่วย (ป.1/4-ป.1/5)

ครูพรสุข ชื่นบาน
ครูผู้ช่วย (ป.1/6)

 

ครูพรชัย วาปีทำ
ครูผู้ช่วย (ป.1/6)
 

ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

   

ครูสุนทรี กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูโสภา เหรียญทอง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูสุนทรา กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูเพชรรัตน์ ชาวดร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูพรพิชชา ชื่นบาน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูพนิดา กล่อมมิตร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
ครูผู้ช่วย (ป.2/1-ป.2/2)

ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ
ครูผู้ช่วย (ป.2/3) 

ครูวิเชียร จันทร์จิตร
ครูผู้ช่วย (ป.2/4-ป.2/5)

 

ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
ครูผู้ช่วย (ป.2/6) 

 

ครูเรวดี มาศมนตรี
งานทะเบียน-วัดผล

   

ครูนภสร เอี่ยมสำลี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูสุมัธยา บุญสอนธรรม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูวรินดา ปัญญาประชุม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูกษมา จูม่วง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ครูครูอนรรฆอร ศิลปไพบูลย์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

ครูณิชากร สรรพ่อค้า
ครูผู้ช่วย (ป.3/1-ป.3/4)

ครูศรีประภา ประราศี
ครูผู้ช่วย (ป.3/5-ป.3/7)

 

ครูจารุวรรณ วงศ์ศิรประภา
งานสหการ

 

ครูสุภาวดี ถาวรวุฒิประพันธ์
งานธุรการ

   

ครูวรรณิกา แก้วมณี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูนราวดี ศิริรักวงษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ครูชญาน์นัทฐ์ ศิริวัฒนาสาธร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ครูบุญชิตา จิลลานนท์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6


ครูนัฐยา มาจุ้ย
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ครูกนกวรรณ แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย (ป.4/1 - ป.4/4)
 

 ครูปณตพร ภักดี
ครูสอนวิทยาศาสตร์

 
ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
งานการเงิน
  ครูดาวัลย์ วาปีโส
งานการเงิน

   

ครูธนาภรณ์ ทองสุข
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูนิภา หลีพันธุ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
   ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูจันทิมา ครอบกระโทก
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูอาภรณ์ ท้วมลี้
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูศุทธหทัย เทพวัลย์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย (ป.5/4-ป.5/5)

ครูปิยภัทร ศรีวรกุล
งานบัญชี

ครูปุญชรัสมิ์ พรมนัสจินดา
งานการเงิน

 

 

 

 ครูสรารัตน์ อินนอก
งานบัญชี

  ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม
    
ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูพัชรีพร อินกว่าง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูสาริศา อังคณานุชาติ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ครูดารณี แยกรัง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูรัมภ์รดา นุชพงษ์
ครูผู้ช่วย (ป.6/1-ป.6/2)
ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ
ครูผู้ช่วย (ป.6/3-ป.6/4)
ครูพิสมัย แพงโสดา
ครูผู้ช่วย (ป.6/5)

ครูรัตนา สุขชัย
งานธุรการ

 
 ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์
งานธุรการ
   ครูสุรางค์ ฤกษ์บุบผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ