พิมพ์

ครูกุหลาบ ทองประสม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูเพชรรัตน์ ชาวดร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูพัณณ์ชิตา วกุลศิริพันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูภาวินี เดชบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูนวลพรรณ มีลังค์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ครูสมหมาย สมัครจิตร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

  ครูสุนทรา กรรษา
  ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

         ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์
                ครูคู่ชั้น (ป.1/1)

ครูอนุสร พันธุ์มี
 ครูคู่ชั้น (ป.1/2)

       ครูสุภาวดี ถาวรวุฒิประพันธ์
              ครูคู่ชั้น (ป.1/3)
                ครูพรสุข ชื่นบาน
                 ครูคู่ชั้น (ป.1/4)
                    ครูสุรดา ฉิมแก้ว
              ครูคู่ชั้น (ป.1/5 - ป.1/6)
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
 

              ครูณิชากร สรรพ่อค้า
                ครูคู่ชั้น (ป.1/7)

 

   

ครูศรีประภา ประราศรี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 ครูพนิดา กล่อมมิตร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

           ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
            ครูโสภา เหรียญทอง
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
               ครูสุนทรี กรรษา
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
ครูคู่ชั้น (ป.2/1)

 ครูวีรวรรณ วาปีโส
 ครูคู่ชั้น (ป.2/2)

ครูเรวดี มาศมนตรี
ครูคู่ชั้น (ป.2/3)
ดูแลงานทะเบียน/วัดผล

ครูอัจฉราณี ธูปบ้านเซ่า
ครูคู่ชั้น (ป.2/4) 

ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
ครูคู่ชั้น (ป.2/5)

ครูอังคณา สังข์สระน้อย
 ครูคู่ชั้น (ป.2/6) 

   

ครูราณี คชขันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูพรพิชชา ชื่นบาน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูสุมัธยา บุญสอนธรรม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ครูพรชัย วาปีทำ
ครูคู่ชั้น (ป.3/1)

ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์
ครูคู่ชั้น (ป.3/2)
งานธุรการ

ครูภาวินี ส้มมีสี
ครูคู่ชั้น (ป.3/3)
ครูพิเศษ คณิตศาสตร์

ครูศุทธหทัย เทพวัลย์
ครูคู่ชั้น (ป.3/4)

ครูอนรรฆอร ศิลปไพบูลย์
ครูคู่ชั้น (ป.3/5)

  ครูสำรวม บุญทับ
    งานทะเบียน/วัดผล
  

                ครูรัตนา ฉิมแก้ว
        ช่วยงานวิชาการระดับประถม

   

ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

             ครูบุศรินทร์ จันทร์หอม
       ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูวรรณภา พรหมศรี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ครูชินวัฒน์ ชะระ
ครูคู่ชั้น (ป.4/1)

ครูบุญญาภัทร ได้ดี
ครูคู่ชั้น (ป.4/2)

ครูบุญชิตา จิลลานนท์
ครูคู่ชั้น (ป.4/3 - ป.4/4)

Felisa B. Martin
ครูคู่ชั้น (ป.4/5)

   

 

 ครูณัชชา ศรีวิชา
งานบัญชี

            

   

ครูธนาภรณ์ ทองสุข
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูภัชรี มหาจันทร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

               ครูนิภา หลีพันธ์
       ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูจันทิมา ครอบกระโทก
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

 ครูกษมา จูม่วง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

 

ครูปรีชา พิศมัย
ครูคู่ชั้น (ป.5/1-ป.5/2)

 

ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์
ครูคู่ชั้น (ป.5/5 - ป.5/6)

    
 ครูวรรณภา มหิรัญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
 ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูดารณี แยกรัง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

            ครูพัชรีพร อินกว่าง
     ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
           ครูสาริศา อังคณานุชาติ
  
    ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
            ครูอุไร พันธุ์ไพโรจน์
      ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
                   ภาษาไทย
              ครูจงรัก ฉิมอ่อง
     ครูคู่ชั้น (ป.6/1-ป.6/2)
             ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
          ครูประจำชั้น 2 (ป.6/5)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
               ครูคู่ชั้น (ป.6/4)
                   งานสหการ
   
 

             ครูพิสมัย แพงโสดา
               ครูคู่ชั้น (ป.6/6)
            งานวัดและประเมินผล

 

                ครูดาวัลย์ วาปิโส
                   งานการเงิน