พิมพ์

 

ครูกุหลาบ ทองประสม
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ครูสุนทรี กรรษา
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ครูนภสร เอี่ยมสำลี
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ครูวรรณิกา แก้วมณี
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ครูธนาภรณ์ ทองสุข
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูกุหลาบ ทองประสม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูพัณณ์ชิตา วกุลสิริพันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูนวลพรรณ มีลังค์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูสมหมาย สมัครจิตร์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ครูภาวินี เดชบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์
ครูคู่ชั้น (ป.1/1)

ครูโสภา เหรียญทอง
ครูคู่ชั้น (ป.1/2-ป.1/3)

ครูเพชรรัตน์ ชาวดร
ครูคู่ชั้น (ป.1/4)

ครูพรสุข ชื่นบาน
ครูคู่ชั้น (ป.1/5)
ครูสุรดา ฉิมแก้ว
ครูคู่ชั้น (ป.1/6)
ครูจารุวรรณ วงศ์ศิรประภา
การเงิน
   
  ครูสุภาวดี ถาวรวุฒิประพันธ์
ประชาสัมพันธ์
 

   

ครูสุนทรี กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ครูวรรณิภา งามปัญญา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูพนิดา กล่อมมิตร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ครูพรพิชชา ชื่นบาน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูสุนทรา กรรษา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูศรีประภา ประราศรี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

ครูอัจฉราณี ธูปบ้านเซ่า
ครูคู่ชั้น (ป.2/1) 

ครูอนรรฆอร ศิลปไพบูลย์
ครูคู่ชั้น (ป.2/2-ป.2/3)

ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
ครูคู่ชั้น (ป.2/4) 

ครูวิเชียร จันทร์จิตร
ครูคู่ชั้น (ป.2/5-ป.2/6)

ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
ครูคู่ชั้น (ป.2/7)

 

 ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
ครูเรวดี มาศมนตรี
รอง ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ/งานทะเบียน
 

   

ครูนภสร เอี่ยมสำลี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ครูวรินดา ปัญญาประชุม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ครูสุมัธยา บุญสอนธรรม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

ครูวีรวรรณ วาปีโส
ครูคู่ชั้น (ป.3/1)

ครูกษมา จูม่วง
ครูคู่ชั้น (ป.3/2-ป.3/3))

ครูณิชากร สรรพ่อค้า
ครูคู่ชั้น (ป.3/4-ป.3/5)

ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์
ครูคู่ชั้น (ป.3/6)
 

ครูพรชัย วาปีทำ
ครูคู่ชั้น (ป.3/7)
 

 
  ครูรัตนา ฉิมแก้ว
ช่วยงานวิชาการ
 

   

ครูวรรณิกา แก้วมณี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูชญาน์นัทช์ ศิริวัฒนสาธร
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ครูนัฐยา มาจุ้ย
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ครูบุศรินทร์ จันทร์หอม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

 

ครูบุญชิตา จิลลานนท์
ครูคู่ชั้น (ป.4/1)

ครูศุทธหทัย เทพวัลย์
ครูคู่ชั้น (ป.4/2 - ป.4/3)

ครู
ครูคู่ชั้น (ป.4/4-ป.4/5)

ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์
ครูคู่ชั้น (ป.4/6)
ครูสุรางค์ ฤกษ์บุบผา
ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ครูสำรวม บุญทับ
ที่ปรึกษางานทะเบียน / วัดผล

   

ครูธนาภรณ์ ทองสุข
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูดารณี แยกรัง
   ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ครูนิภา หลีพันธุ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ครูพัชรีพร อินกว่าง
ครูคู่ชั้น (ป.5/1)

ครูกนกวรรณ แสงอรุณ
ครูคู่ชั้น (ป.5/2)

ครูเยาวลักษณ์ น้อม
ครูคู่ชั้น (ป.5/3)

ครูปณตพร ภักดี
ครูคู่ชั้น (ป.5/4)

 

 ครูปิยภัทร ศรีวรกุล
งานบัญชี
  ครูปุญชรัสมิ์ พรมนัสจินดา
การเงิน
    
ครูสุวรรณรัตน์ จันใด
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูสาริศา อังคณานุชาติ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ครูษมานันท์ สิริศุภโภ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ครูอุไร พันธุ์ไพโรจน์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูอาภรณ์ ท้วมลี้
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
ครูคู่ชั้น (ป.6/1-ป.6/2)
ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
ครูคู่ชั้น (ป.6/3-ป.6/4)
ครูจงรัก ฉิมอ่อง
ครูประจำชั้น 2 (ป.6/5)

ครูดาวัลย์ วาปีโส
การเงิน

 
ครูรัตนา สุขชัย
ธุรการ
            ครูพิสมัย แพงโสดา
งานวัดผลระดับประถมศึกษา