พิมพ์

  

คุณครูสำอาง จิรรุ่งรุจี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณครูจีระนันท์  สีดา
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ

คุณครูสุรางค์ ฤกษ์บุบผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

          คุณครูปราณีต  เชี่ยวนาวิน
              ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                 ฝ่ายปกครอง

คุณครูอารีย์  เอี่ยมยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

คุณครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล

 

คุณครูเวียงแก้ว  คำปันทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

  คุณครูรุ่งรัตน์  ใจยะเสน
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   ฝ่ายปฐมวัย