พิมพ์ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ
ครูอารีย์  เอี่ยมยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ
ครูสุรางค์ ฤกษ์บุบผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ
ครูปราณีต  เชี่ยวนาวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายปกครอง
ครูเวียงแก้ว  คำปันทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล
ครูรุ่งรัตน์  ใจยะเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายปฐมวัย