พิมพ์

  

คุณครูสุรางค์  ฤกษ์บุบผา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ

คุณครูปรางค์แก้ว  สุภาภา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา

คุณครูปุญชรัสมิ์  พรมนัสจินดา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

              คุณครูจีระนันท์  สีดา
             หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล

คุณครูอารีย์  เอี่ยมยอด
หัวหน้าฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

คุณครูสุวิทย์  สิริศุภโภ
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและงานจราจร

คุณครูปราณีต  เชี่ยวนาวิน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

คุณครูเวียงแก้ว  คำปันทิพย์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

คุณครูอุบล  ศรีระวัน
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
               คุณครูรุ่งรัตน์  ใจยะเสน
               หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย