พิมพ์

  

คุณครูสุรางค์  ฤกษ์บุบผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณครูจีระนันท์  สีดา
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

  ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ

คุณครูปรางค์แก้ว  สุภาภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

          คุณครูปราณีต  เชี่ยวนาวิน
              ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                 ฝ่ายปกครอง

คุณครูอารีย์  เอี่ยมยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่

คุณครูประกิจ เชี่ยวนาวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายจิตตาภิบาล

คุณครูเวียงแก้ว  คำปันทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

คุณครูอุบล  ศรีระวัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณครูรุ่งรัตน์  ใจยะเสน
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย