ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

พิมพ์
ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูสาริศา อังคณานุชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูฉลองชัย อรัญมิตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูดารณี แยกรัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูพรชัย วาปีทำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูสุรดา ฉิมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
ครูสุภานี ทองเนื้อขาว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

 

รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
1. ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ (หัวหน้า) 8. ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
2. ครูสมหมาย สมัครจิตร์ 9. ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
3. ครูสุนทรี กรรษา 10. ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
4. ครูโสภา เหรียญทอง 11. ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
5. ครูสมัธยา บุญสอนธรรม 12. ครูรุจิรา มากันต์
6. ครูกษมา จูม่วง 13. ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
7. ครูชญาน์นัทช์ ศิริวัฒนสาธร 14. ครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
1. ครูสาริศา อังคณานุชาติ (หัวหน้า) 9. ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
2. ครูพัณณ์ชิตา วกุลศิริพันธ์ 10. ครูธนาภรณ์ ทองสุข
3. ครูภาวินี เดชบุญ 11. ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
4. ครูจันทิมา ครอบกระโทก 12. ครูชวนันท์ พูลพินิจ
5. ครูพรพิชชา ชื่นบาน 13. ครูสุวิมล ประชากุล
6. ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล 14. ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
7. ครูวรินดา ปัญญาประชุม 15. ครูอนุชิต เพ็งต่าย
8. ครูนัฐยา มาจุ้ย  
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565
1. ครูฉลองชัย อรัญมิตร์ (หัวหน้า) 11. ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
2. ครูเพชรรัตน์ ชาวดร 12. ครูอุบล ศรีระวัน
3. ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
13. ครูทรัพย์ทวี พรมภา
4. ครูปณตพร ภักดี 14. ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
5. ครูสุวรรณรัตน์ จันใด 15. ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
6. ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช 16. ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
7. ครูสุนันท์ คุ้มสิน 17. ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
8. ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
18. ครูพรสุข ชื่นบาน
9. ครูพรพรหม ทองมีทิพย์ 19. ครูนิภา หลีพันธุ์
10. ครูอรณิช คำตาบุตร 20. ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565
1. ครูดารณี แยกรัง (หัวหน้า) 10. ครูชุติมา สุภาพ
2. ครูกุหลาบ ทองประสม 11. ครูอรนิสา บุญรอด
3. ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ 12. ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
4. ครูสุนทรา กรรษา 13. ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
5. ครูอาภรณ์ ท้วมลี้ 14. ครูดวงสมร ขจรกุล
6. ครูศรีประภา ประราศี 15. ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
7. ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ 16. ครูจีระนันท์ สีดา
8. ครูรัตนา สุขชัย 17. ครูอารีย์ เอี่ยมยอด
9. ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ  
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2565
1. ครูพรชัย วาปีทำ (หัวหน้า) 6. ครูกนกวรรณ แสงอรุณ
2. ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล 7. ครูพิสมัย แพงโสภา
3. ครูวิเชียร จันทร์จิตร 8. ครูบุศรา บุญเพชร
4. ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์ 9. ครูปราณีต เชี่ยวนาวิน
5. ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
 
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2565
1. ครูสุรดา ฉิมแก้ว (หัวหน้า) 7. ครูศุทธหทัย เทพวัลย์
2. ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์ 8. ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
3. ครูอนรรฆอร ศิลปะไพบูลย์ 9. ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
4. ครูณิชากร สรรพ่อค้า 10. ครูบุญญาภัทร ได้ดี
5. ครูวรรณิกา แก้วมณี 11. ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
6. ครูบุญชิตา จิลลานนท์ 12. ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2565
1. ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา (หัวหน้า) 4. ครูพัชรีพร อินกว่าง
2. ครูนภสร เอี่ยมสำลี 5. ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
3. ครูเรวดี มาศมนตรี  
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565
1. ครูสุภานี ทองเนื้อขาว (หัวหน้า) 6. ครูรัมภ์รดา นุชพงษ์
2. ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ 7. ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
3. ครูษมานันท์ สิริศุภโภ 8. T. Albert Jorge M. Comon
4. ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ 9. Mr.Sam
5. ครูอรุณรุ่ง ชนะบุญ 10. Ms.Anna