ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

พิมพ์
ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูสุนันท์ คุ้มสิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูดารณี แยกรัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูสุรดา ฉิมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะและการงานอาชีพ
ครูษมานันท์ สิริศุภโภ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
 

 

รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566
1. ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ (หัวหน้า) 8. ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์
2. ครูสมหมาย สมัครจิตร์ 9. ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
3. ครูสุนทรี กรรษา 10. ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
4. ครูโสภา เหรียญทอง 11. ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
5. ครูสมัธยา บุญสอนธรรม 12. ครูรุจิรา มากันต์
6. ครูกษมา จูม่วง 13. ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
7. ครูชญาน์นัทช์ ศิริวัฒนสาธร 14. ครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
1. ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ (หัวหน้า) 9. ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
2. ครูพัณณ์ชิตา วกุลศิริพันธ์ 10. ครูธนาภรณ์ ทองสุข
3. ครูภาวินี เดชบุญ 11. ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
4. ครูจันทิมา ครอบกระโทก 12. ครูชวนันท์ พูลพินิจ
5. ครูพรพิชชา ชื่นบาน 13. ครูสุวิมล ประชากุล
6. ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล 14. ครูสาริศา อังคณานุชาติ
7. ครูวรินดา ปัญญาประชุม 15. ครูอนุชิต เพ็งต่าย
8. ครูนัฐยา มาจุ้ย  
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566
1. ครูสุนันท์ คุ้มสิน (หัวหน้า) 11. ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
2. ครูเพชรรัตน์ ชาวดร 12. ครูอุบล ศรีระวัน
3. ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
13. ครูทรัพย์ทวี พรมภา
4. ครูปณตพร ภักดี 14. ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
5. ครูสุวรรณรัตน์ จันใด 15. ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
6. ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช 16. ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
7. ครูฉลองชัย อรัญมิตร์  17. ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
8. ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
18. ครูพรสุข ชื่นบาน
9. ครูพรพรหม ทองมีทิพย์ 19. ครูนิภา หลีพันธุ์
10. ครูอรณิช คำตาบุตร 20. ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566
1. ครูดารณี แยกรัง (หัวหน้า) 9. ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
2. ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ
10. ครูชุติมา สุภาพ
3. ครูสุนทรา กรรษา 11. ครูจีระนันท์ สีดา
4. ครูศรีประภา ประราศี 12. ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
5. ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ 13. ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
6. ครูอาภรณ์ ท้วมลี้ 14. ครูปราณีต เชี่ยวนาวิน
7. ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ 15. ครูดวงสมร ขจรกุล
8. ครูอรนิสา บุญรอด
16. ครู
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2566
1. ครู (หัวหน้า) 6. ครูพิสมัย แพงโสภา
2. ครูวิเชียร จันทร์จิตร 7. ครูบุศรา บุญเพชร
3. ครูไอราวัณ แหล่งสนาม 8. ครูกาญจนา ละลาย
4. ครูกนกวรรณ แสงอรุณ 9. ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
5. ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์
 
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2566
1. ครูสุรดา ฉิมแก้ว (หัวหน้า) 9. ครูสิริภัทรสร แก้วสังข์
2. ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์ 10. ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
3. ครูเรวดี มาศมนตรี 11. ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
4. ครูนภสร เอี่ยมสำลี 12. ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
5. ครูอนรรฆอร ศิลปะไพบูลย์ 13. ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
6. ครูวรรณิกา แก้วมณี 14. ครูบุญญาภัทร ได้ดี
7. ครูบุญชิตา จิลลานนท์ 15. ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
8. ครูณิชากร สรรพ่อค้า 16. 
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566
1. ครูษมานันท์ สิริศุภโภ (หัวหน้า) 5. ครูอรุณรุ่ง วัฒนะวิทย์
2. ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ 6. ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
3. ครูสุภานี ทองเนื้อขาว 7. T. Albert Jorge M. Comon
4. ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ 8.