ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

พิมพ์

 

รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
1. ครูอุไร พันธุ์ไพโรจน์ (หัวหน้า) 10. ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ
2. ครูนวลพรรณ มีลังค์ 11. ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
3. ครูสมหมาย สมัครจิตร์ 12. ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
4. ครูสุนทรี กรรษา 13. ครูรุจิรา มากันต์
5. ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม 14. ครูบังอร บุญหนัก
6. ครูสมัธยา บุญสอนธรรม 15. ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
7. ครูกษมา จูม่วง 16. ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
8. ครูชญาน์นัทช์ ศิริวัฒนสาธร 17. ครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์
9. ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์  
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
1. ครูสาริศา อังคณานุชาติ (หัวหน้า) 10. ครูธนาภรณ์ ทองสุข
2. ครูพัณณ์ชิตา วกุลศิริพันธ์ 11. ครูเยาวลักษณ์ น้อม
3. ครูภาวินี เดชบุญ 12. ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
4. ครูพนิดา กล่อมมิตร 13. ครูชวนันท์ พูลพินิจ
5. ครูพรพิชชา ชื่นบาน 14. ครูภาวินี ส้มมีสี 
6. ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล 15. ครูสุวิมล ประชากุล
7. ครูวรินดา ปัญญาประชุม 16. ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
8. ครูนัฐยา มาจุ้ย 17. ครูอนุชิต เพ็งต่าย
9. ครูบุศรินทร์ จันทร์หอม 18. ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564
1. ครูฉลองชัย อรัญมิตร์ (หัวหน้า) 15. ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
2. ครูเพชรรัตน์ ชาวดร 16. ครูพิทักษ์ ปราโมกข์
3. ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี 17. ครูอุบล ศรีระวัน
4. ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร 18. ครูทรัพย์ทวี พรมทา
5. ครูปณตพร ภักดี 19. ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
6. ครูสุวรรณรัตน์ จันใด 20. ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
7. ครูกานดา สว่างภพ 21. ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
8. ครูจันทิมา ครอบกระโทก 22. ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส
9. ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์ 23. ครูพรสุข ชื่นบาน
10. ครูอรณัชชา สัตถาผล 24. ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี
11. ครูพรพรหม ทองมีทิพย์ 25. ครูนิภา หลีพันธุ์
12. ครูอรณิช คำตาบุตร 26. ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น
13. ครูสุนันท์ คุ้มสิน 27. ครูอภิศักดิ์ ไสวงาม
14. ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ  
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564
1. ครูนันทวัน วอนจิ๋ว (หัวหน้า) 13. ครูรัตนา สุขชัย
2. ครูกุหลาบ ทองประสม 14. ครูอรนิสา บุญรอด
3. ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ 15. ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
4. ครูวรรณิกา งามปัญญา 16. ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
5. ครูสุนทรา กรรษา 17. ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
6. ครูศรีประภา ประราศี 18. ครูชุติมา สุภาพ
7. ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ 19. ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
8. ครูวีรวรรณ วาปีโส 20. ครูดวงสมร ขจรกุล
9. ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ 21. ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
10. ครูดารณี แยกรัง 22. ครูจีระนันท์ สีดา
11. ครูปรีชา พิศมัย 23. ครูเรวดี มาศมนตรี
12. ครูอาภรณ์ ท้วมลี้ 24. ครูอารีย์ เอี่ยมยอด
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2564
1. ครูพรชัย วาปีทำ (หัวหน้า) 6. ครูกนกวรรณ แสงอรุณ
2. ครูโสภา เหรียญทอง 7. ครูพิสมัย แพงโสภา
3. ครูวิเชียร จันทร์จิตร 8. ครูบุศรา บุญเพชร
4. ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์ 9. ครูปราณีต เชี่ยวนาวิน
5. ครูไอราวัณ แหล่งสนาม
10. ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2564
1. ครูสุรดา ฉิมแก้ว (หัวหน้า) 8. ครูจงรัก ฉิมอ่อง
2. ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์ 9. ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
3. ครูอนรรฆอร ศิลปะไพบูลย์ 10. ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
4. ครูณิชากร สรรพ่อค้า 11. ครูบุญญาภัทร ได้ดี
5. ครูวรรณิกา แก้วมณี 12. ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
6. ครูบุญชิตา จิลลานนท์ 13. ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
7. ครูศุทธหทัย เทพวัลย์  
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2564
1. ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา (หัวหน้า) 4. ครูพัชรีพร อินกว่าง
2. ครูนภสร เอี่ยมสำลี 5. ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
3. ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์  
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564
1. ครูสุภานี ทองเนื้อขาว (หัวหน้า) 6. ครูรัมภ์รดา นุชพงษ์
2. ครูอัจฉราณี ธูปบ้านเช่า 7. ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
3. ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ 8. T. Albert Jorge M. Comon
4. ครูษมานันท์ สิริศุภโภ 9. ครูอรุณรุ่ง ชนะบุญ
5. ครูกานต์สินี ดีหล้า 10. ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
รายชื่อครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
1. ครูอนุธิดา อุตสาหะ 3. ครูเบญจวรรณ บุญจง
2. ครูกุลธิดา จันทร์มีศรี