ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

พิมพ์

 

รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
1. ครูอุไร พันธุ์ไพโรจน์ (หัวหน้า) 10. ครูวรรณภา พรหมศรี
2. ครูนวลพรรณ มีลังค์ 11. ครูกษมา จูม่วง
3. ครูสมหมาย สมัครจิตร์ 12. ครูฐิติรัตน์ อรุณรุ่ง
4. ครูสนทรี กรรษา 13. ครูรุจิรา มากันต์
5. ครูสุดารัตน์ ทองวิเศษ 14. ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
6. ครูสมัธยา บุญสอนธรรม 15. ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
7. ครูพิชชาภรณ์ สุภาพ 16. ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
8. ครูปุณณดา ชมชัยรัตน์ 17. ครูบังอร บุญหนัก
9. ครูกิตติลักษณ์ จันทร์แจ่ม  
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
1. ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ (หัวหน้า) 10. ครูธนาภรณ์ ทองสุข
2. ครูพัณณ์ชิตา วกุลศิริพันธ์ 11. ครูสาริศา หงส์ทอง
3. ครูเพชรรัตน์ ชาวดร 12. ครูวรรณภา มหิรัญ
4. ครูพรพิชชา ชื่นบาน 13. ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
5. ครูพนิดา กล่อมมิตร 14. ครูกัญญา ชาติเผือก
6. ครูวิไลกัญญา สุทัตตานุกูล 15. ครูณัจฉรียา ตรีเหรา
7. ครูวรินดา ปัญญาประชุม 16. ครูจักรพงศ์ ประดับหิน
8. ครูบุศรินทร์ จันทร์หอม 17. ครูอนุชิต เพ็งต่าย
9. ครูภาวินี ส้มมีสี 18. ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
1. ครูฉลองชัย อรัญมิตร์ (หัวหน้า) 14. ครูอภิญญา ศรีมุข
2. ครูสำอาง จิรรุ่งรุจี 15. ครูพรพรหม ทองมีทิพย์
3. ครูจารุวรรณ วงศ์ศิรประภา 16. ครูอรณิช คำตาบุตร
4. ครูจันทิมา ครอบกระโทก 17. ครูสุนันท์ คุ้มสิน
5. ครูสุวรรณรัตน์ จันใด 18. ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ
6. ครูพรสุข ชื่นบาน 19. ครูพิทักษ์ ปราโมกข์
7. ครูมะลิวรรณ ทรัพย์ศรี 20. ครูวิไลพร วิวัฒน์วิทยา
8. ครูศรีวิไล ถิ่นวงษ์เย็น 21. ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
9. ครูกิตติศักดิ์ วาปีโส 22. ครูอุบล ศรีระวัน
10. ครูปณตพร ภักดี 23. ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
11. ครูสุพัตรา จินดาวงศ์ 24. ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
12. ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์ 25. ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
13. ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร 26. ครูอรณิชชา สัตถผล
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
1. ครูนันทวัน วอนจิ๋ว (หัวหน้า) 13. ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
2. ครูภาวินี เดชบุญ 14. ครูรัตนา สุขชัย
3. ครูกุหลาบ ทองประสม 15. ครูจิตติมาส พรหมทา
4. ครูสุนทรา กรรษา 16. ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
5. ครูวีรวรรณ วาปีโส 17. ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
6. ครูศรีประภา ประราศี 18. ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ
7. ครูราณี คชขันธ์ 19. ครูจีระนันท์ สีดา
8. ครูอุไรรัตน์ คุ้มคำ 20. ครูดวงสมร ขจรกุล
9. ครูปรีชา พิศมัย 21. ครูอารีย์ เอี่ยมยอด
10. ครูดารณี แยกรัง 22. ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
11. ครูอาภรณ์ ท้วมลี้ 23. ครูประกิจ เชี่ยวนาวิน
12. ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช 24. ครูวรรณิกา งามปัญญา
รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2563
1. ครูบุศรา บุญเพชร (หัวหน้า) 6. ครูพรชัย วาปีทำ
2. ครูอนุสร พันธุ์มี 7. ครูชินวัฒน์ ชะระ
3. ครูโสภา เหรียญทอง 8. ครูพิสมัย แพงโสภา
4. ครูไอราวัณ แหล่งสนาม 9. ครูสิทธิโชค ขาวสะอาด
5. ครูพรทัศน์ ศรีสวัสดิ์ 10. ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2563
1. ครูสุรดา ฉิมแก้ว (หัวหน้า)  9. ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
2. ครูอนรรฆอร ศิลปะไพบูลย์ 10. ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
3. ครูจงรัก ฉิมอ่อง 11. ครูศุทธหทัย เทพวัลย์
4. ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์ 12. ครูณิชากร สรรพ่อค้า
5. ครูวรรณิกา แก้วมณี 13. ครูบุญญาภัทร ได้ดี
6. ครูธรรศธรรม ประเสริฐกรรณ์ 14. ครูศิษฏโชติ เบี้ยมุขดา
7. ครูสุกัญญา ประเสริฐกรรณ์ 15. ครูสุริยา วิยะวงศ์
8. ครูบุญชิตา จิลลานนท์  
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
1. ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา (หัวหน้า) 5. ครูนภสร เอี่ยมสำลี
2. ครูพัชรีพร อินกว่าง 6. ครูวิเชียร จันทร์จิตร
3. ครูสิรภัทรสร แก้วสังข์ 7. ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
4. ครูเรวดี มาศมนตรี  
  รายชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
1. ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์ (หัวหน้า) 6. ครูษมานันท์ สิริศุภโภ
2. ครูปทุมวัน ประเสริฐบุญ 7. ครูอรุณรุ่ง ชนะบุญ
3. ครูอัจฉราณี ธูปบ้านเช่า 8. T. Albert Jorge M. Comon
4. ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ 9. T. Sharlene O. Reyes
5. ครูสุภานี ทองเนื้อขาว