พิมพ์
   
  ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์
ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต
 
   
  ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา
ผู้อำนวยการ
 
ซิสเตอร์อนงค์ สุขถ้อย
ดูแลด้านโภชนาการ
ซิสเตอร์นุชนาถ เอกตระกูล
ดูแลด้านโภชนาการ
ซิสเตอร์สุภาพร จันทร์ปาน
ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาล