พิมพ์

 

 

   
ครูจิตติมาส พรหมทา
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูปณตพร ภักดี
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
 

  ครูปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์
ครูพิเศษ การงานอาชีพฯ
  ครูสิทธิโชค ขาวสะอาด  
ครูพิเศษ สุขศึกษา/พลศึกษา

ครูธานีรัตน์ ศิลากร
ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ

 ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
   ครูพิเศษ นาฏศิลป์
 
 ครูรัตนา สุขชัย
  ดูแลงานธุรการ
 
 ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
 ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
ครูพิเศษ ศิลปะ
ครูพิทักษ์ ปราโมกข์
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
 
     
             ครูสุภาณี ทองเนื้อขาว       
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  ครูรุจิรา มากันต์
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
                ครูบุศรา บุญเพชร
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3   
           ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
     ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4   

 ครูวรรณิกา แก้วมณี
   ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ครูพิเศษ ศิลปะ 

            ครูกัลยานี วัฒนเสย  
                 งานการเงิน

             ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
           ครูพิเศษ คริสตธรรม
            งานประชาสัมพันธ์
ครูศิษฏโชติ เบี้ยมุขดา
ครูพิเศษ ดนตรีสากล
           ครูวิไลพร วิวัฒน์วิทยา
            ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
 
 
              ครูชุติมา สุภาพ
             ดูแลงานห้องสมุด
 

             รูกัญญา ชาติเผือก
            ครูพิเศษ คณิตศาสตร์

     

             ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 ครูสุพัตรา เจริญวงษ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
               ครูจักรพงศ์ ประดับหิน
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

               ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

 ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
 ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
               ครูวิเชียร จันทร์จิตร
              ครูพิเศษ การงานฯ

       Albert Jorge M. Comon
           ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ
 ครูขวัญตา จงเจริญจิตเกษม
 งานจัดซื้อ/ครุภัณฑ์
 
               ครูอนุธิดา อุตสาหะ
                ครูพิเศษ แนะแนว
     
            ครูอรณิช คำตาบุตร
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูอภิญญา ศรีมุข
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 
              ครูบังอร บุญหนัก
  
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
          ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
 ครูณัจฉรียา ตรีเหรา
   ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
 
            ครูประกิจ เชี่ยวนาวิน
            ครูพิเศษ คริสต์ศาสนา

         ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา
         ครูพิเศษ การงานอาชีพฯ
  ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
  ครูพิเศษ นาฏศิลป์
           ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ
  ครูพิเศษ หน้าที่พลเมือง/สังคมศึกษา
   
  ครูพรพรหม ทองมีทิพย์
 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  
 
     
              ครูสุนันท์ คุ้มสิน
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูอนุชิต เพ็งต่าย
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยม
         ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                  ระดับมัธยม
        ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
  ครูนันทวัน วอนจิ๋ว
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5, 5/6
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยม
           ครูกุลธิดา จันทร์มีศรี
              ดูแลงานห้องสมุด
   
  ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
ครูพิเศษ การงานอาชีพฯ
 
     
           ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ครูฉลองชัย อรัญมิตร์
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
            ครูดวงสมร ขจรกุล
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
       ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
  ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม
 
             ครูเบญจวรรณ บุญจง
                ครูพิเศษ แนะแนว
              ครูสุริยา วิยะวงศ์
               ดูแลวงโยธวาธิต
ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์
 ดูแลงานรักษาดินแดน
 
           ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
        ครูพิเศษ สุขศึกษา/พลศึกษา
            
        
    ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
ครูพิเศษ คณิตศาสตร์
 งานวัดผลระดับมัธยม