พิมพ์

 

 

 
        ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
    หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
            ครูสาธกาญจน์ อาจหาญ
     หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
   
ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูปณตพร ภักดี
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสอนวิทยาศาสตร์
ครูจิตติมาส พรหมทา
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูสอนสังคมศึกษา

ครูปานทิพย์ เกษมวงศ์ราช
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ดูแลห้องสหการ

  ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสอนศิลปะ
  ครูบุศรา บุญเพชร 
ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

     
             ครูรุจิรา มากันต์
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
            ครูสอนภาษาไทย
  ครูชวนันท์ พูลพินิจ
  ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูสอนคณิตศาสตร์
                ครูกานดา สว่างภพ
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
              ครูสอนวิทยาศาสตร์
           ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
     ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
              ครูสอนสังคมศึกษา

 ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
  ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูสอนนาฏศิลป์

            ครูวิเชียร จันทร์จิตร
       ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
           ครูสอนการงานอาชีพ

           ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
       ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
               ครูสอนภาษาไทย

 ครูรัมภ์ลดา นุชพงษ์
  
ครูสอนภาษาอังกฤษ
 

             ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
         ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
              ครูสอนคอมพิวเตอร์
     
             ครูณัจฉรียา ตรีเหรา
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
            ครูสอนคณิตศาสตร์
 ครูสุภานี ทองเนื้อขาว
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูสอนภาษาอังกฤษ
    ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
            ครูสอนวิทยาศาสตร์
 

               ครูวรรณิกา แก้วมณี
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
                 ครูสอนศิลปะ

 ครูเมลลิน ก้องกิจพิภพ
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ครูสอนหน้าที่พลเมือง
               ครูศิษฏโชติ เบี้ยมุขดา
         ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
              ครูสอนดนตรีสากล
           ครูทรัพย์ทวี พรมภา
       ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
            ครูสอนคอมพิวเตอร์
   ครูกนกวรรณ แสงอรุณ
   ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
 ครูสอนพลศึกษา
             ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
         ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
               ครูสอนสังคมศึกษา
   
     ครูพิทักษ์ ปราโมกข์
   ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
 ครูสอนคอมพิวเตอร์
 
     
             ครูอรณัชชา สัตถาผล
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
             ครูสอนวิทยาศาสตร์
ครูสุวิมล ประชากุล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูสอนคณิตศาสตร์
              ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
  
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
               ครูสอนภาษาไทย
             ครูดวงสมร ขจรกุล
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
             ครูสอนสังคมศึกษา
 ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
   ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/2
ครูสอนคอมพิวเตอร์
            ครูษมานันท์ สิริศุภโภ
    ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4/4
             ครูสอนภาษาอังกฤษ
     
              ครูอนุชิต เพ็งต่าย
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
            ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูอรณิช คำตาบุตร
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูสอนวิทยาศาสตร์
            ครูอรุณรุ่ง ชนะบุญ
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
            ครูสอนภาษาอังกฤษ
        ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
             ครูสอนภาษาไทย
  ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ครูสอนศิลปศึกษา
            ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
     ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2
             ครูสอนคอมพิวเตอร์
     
            ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
     ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-5/4
           ครูสอนการงานอาชีพ
                 ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
        ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
               ครูสอนสังคมศึกษา
     

           ครูฉลองชัย อรัญมิตร์
      ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุนันท์ คุ้มสิน
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูสอนวิทยาศาสตร์
              ครูนันทวัน วอนจิ๋ว
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

              ครูบังอร บุญหนัก
        ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
              ครูสอนภาษาไทย
  ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา
 ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
              ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
     ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2
             ครูสอนคอมพิวเตอร์
        ดูแลงานรักษาดินแดน (รด.)
 
           ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
    ครูคู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-6/4
              ครูสอนนาฏศิลป์
         ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
       ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
               ภาษาต่างประเทศ