พิมพ์

 

 

 
ครูนภกมล ภาวะภูนานนท์
หัวหน้า
ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
หัวหน้าระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสุภานี ทองเนื้อขาว
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ครูบุศรา บุญเพชร

ครูทรัพย์ทวี พรมภา

 
 ครูอรนิสา บุญรอด
ครูผู้ช่วย (ม.1/1 และ ม.1/2)
  ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย (ม.1/3 และ ม.1/4)
     
ครูรุจิรา มากันต์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูษมานันท์ สิริศุภโภ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูชวนันท์ พูลพินิจ
ครูผู้ช่วย (ม.2/1)

ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
ครูผู้ช่วย (ม.2/2)

ครูชุติมา สุภาพ
ครูผู้ช่วย (ม.2/3)

 

ครูอนุธิดา อุตสาหะ

 

ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
     
 
ครูจีระนันท์ สีดา
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูกนกพร โสริโย
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

 

ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
 

ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย (ม.3/1 และ ม.3/2)
ครูกาญจนา ละลาย
ครูผู้ช่วย (ม.3/3 และ ม.3/4) 
 
ครูอุบล ศรีระวัน
หัวหน้างานเทคโนโลยี
  ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
งานประชาสัมพันธ์
   
ครูสุวิมล ประชานุกูล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูกุลธิดา จันทร์มีศรี
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 
ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูพรพรหม ทองมีทิพย์
ครูผู้ช่วย (ม.4/1)
ครูโชคบุญมา ทรงมะลิ
ครูผู้ช่วย (ม.4/2)

     

 

ครูปราณีต เชี่ยวนาวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

 
     
ครูสุนันท์ คุ้มสิน
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูอรณิช คำตาบุตร
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูอรุณรุ่ง วัฒนะวิทย์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
ครูผู้ช่วย (ม.5/1 - ม.5/3)
   
  ครูบุญญาภัทร ได้ดี
ครูผู้ช่วย (ม.5/4 และ ม.5/5)
 
 
     

ครูดวงสมร ขจรกุล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูฉลองชัย อรัญมิตร์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูอนุชิต เพ็งต่าย
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 ครูศิริวิไลลักษ์ อัตธรรมรัตน์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ครูเบญจวรรณ บุญจง
ครูผู้ช่วย (ม.6/1 - ม.6/3)
ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
ครูผู้ช่วย (ม.6/4 และ ม.6/5)
ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
ครูผู้ช่วย (ม.6/2-ม.6/3)
ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
ครูผู้ช่วย (ม.6/4)
ดูแลงานรักษาดินแดน (รด.)
 
ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
งานทะเบียน-วัดผล
 
Albert Jorge M. Comon
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ครูประถม-มัธยม