พิมพ์

 

 

ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูนภกมล ภาวะภูตานนท์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูศิริวิไลลักษณ์ อัตธรรมรัตน์
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูเบญจวรรณ บุญจง
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
   
ครูเพ็ญพักตร์ บุญประกอบ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูอาภรณ์ กาญจนสหัส
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสุภานี ทองเนื้อขาว
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูอรนิสา บุญรอด
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ครูบุศรา บุญเพชร
ครูผู้ช่วย (ม.1/1)
ครูทรัพย์ทวี พรมภา
ครูผู้ช่วย (ม.1/2)

 
ครูรัชนีกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครูผู้ช่วย (ม.1/3)
  ครูวสันต์ แสงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย (ม.1/4)
     
ครูกัณฐณัฏฐ์ ปรัสพันธ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูษมานันท์ สิริศุภโภ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูอนุธิดา อุตสาหะ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูชวนันท์ พูลพินิจ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูปัณณวัฒน์ รื่นภาคทรัพย์
ครูผู้ช่วย (ม.2/1-ม.2/2)

ครูรุจิรา มากันต์
ครูผู้ช่วย (ม.2/3)
 

 
 

ครูปรียาภรณ์ พิพรพงษ์
ครูผู้ช่วย (ม.2/4)

 
     
ครูนภกมล ภาวะภูนานนท์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูวาสนา บัณฑิตวงษ์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูกนกพร โสริโย
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ครูภิญญานัสส์ จิลลานนท์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ครูวิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย (ม.3/1)
ครูชุติมา สุภาพ
ครูผู้ช่วย (ม.3/2-ม.3/3)
ครูอุบล ศรีระวัน
หัวหน้างานเทคโนโลยี
ครูจีระนันท์ สีดา
ครูผู้ช่วย (ม.3/4) 
ครูรุ่งฤทัย วงศ์จอม
งานประชาสัมพันธ์
   
 
ครูศิริวิไลลักษ์ อัตธรรมรัตน์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูสุวิมล ประชานุกูล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ครูกุลธิดา จันทร์มีศรี
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ครูจุฑารัตน์ ผาสุข
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูดวงสมร ขจรกุล
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

ครูพรพรหม ทองมีทิพย์
ครูผู้ช่วย (ม.4/1)

 
ครูปิยะนาฏ มงคลพงษ์
ครูผู้ช่วย (ม.4/3-ม.4/4)
  ครูปราณีต เชี่ยวนาวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
     
ครูสุวิทย์ สิริศุภโภ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูอรณิช คำตาบุตร
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูสุนันท์ คุ้มสิน
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูอรุณรุ่ง ชนะบุญ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูเอกพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
ครูผู้ช่วย (ม.5/5)
ครูบุญญาภัทร ได้ดี
ครูผู้ช่วย (ม.5/1)
ครูธรรศธรรม โหวดมงคล
ครูผู้ช่วย (ม.5/2)
ครูสุภารัตน์ วรรณมณฑา
ครูผู้ช่วย (ม.5/3)
ครูพิศมัย ภู่บุญเสริม
ครูผู้ช่วย (ม.5/4-ม.5/5)
 
ครูอารีย์ เอี่ยมยอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ
 

ครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน/จิตตาภิบาล

     

ครูอนุชิต เพ็งต่าย
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ครูฉลองชัย อรัญมิตร์
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูภัทรานิษฐ์ เอี้ยวสุวรรณ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ครูศุภวรรณ พรพิศาลเลิศ
ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ครูกิตติกุล ชัยวรมุขกุล
ครูผู้ช่วย (ม.6/1-ม.6/2)
ครูเฉลิมชัย มหิรัญ
ครูผู้ช่วย (ม.6/3)
ดูแลงานรักษาดินแดน (รด.)
ครูเบญจวรรณ บุญจง
ครูผู้ช่วย (ม.6/4)
ครูศิริพร เถาะสูงเนิน
งานทะเบียน-วัดผล
Albert Jorge M. Comon
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ครูประถม-มัธยม