กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและค่ายลูกเสือบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี การจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม การทำงานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตอาสา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกล้าหาญ อดทน โดยใช้รูปแบบกระบวนการของลูกเสือ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-scoutp461#sigFreeIda627c2a3ab