กิจกรรมแสวงบุญปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พิมพ์


เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้นำ คณะครูคาทอลิก ร่วมในโครงการแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ โดยจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่สักการสถานพระมารดาแห่งบุญราศีสองคอน จ.มุกดาหาร  “บุญราศีแห่งสองคอนแบบอย่างแห่งความเชื่อ” โดยมีซิสเตอร์คณะรักไม้กางเขนได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านสองคอน และความเป็นมาของการเบียดเบียนคริสตศาสนาศาสนาในประเทศไทยให้พวกเราฟัง การได้มาแสวงบุญในครั้งนี้ทำให้เราได้รับพระคุณการุญและความเชื่อของพวกเราทวีมากขึ้น