กิจกรรมลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยมือลูกพระหฤทัย

พิมพ์


เมื่อวันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2559  ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ได้จัดกิจกรรม “ลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยมือลูกพระหฤทัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน โดยได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้  พลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 4 สถานีการเรียนรู้ดังนี้  1) สถานีโซลาเซล  2) สถานีพลังงานปั่น  3) สถานีสร้างฝาย 4) สถานีแยกขยะ