กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

พิมพ์


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ ทรงมีพระชนมายุครบ87 พรรษา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม “ความกตัญญู” ให้แก่เด็ก และเยาวชนไทยได้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้แก่สังคม และประเทศชาติ

กิจกรรมวันพ่อระดับปฐมวัย...............................................................................................................................


View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-fatherday57#sigFreeIdb98882036bกิจกรรมวันพ่อระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา..........................................................................................View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-fatherday57#sigFreeIda079bd4574