กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5

พิมพ์


เมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ  ค่ายเดอร์ไพน์ รีสอร์ท สามโคก จ.ปทุมธานี   โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี

การเข้าค่ายวันที่ 1............................................................................................................................................

 

การเข้าค่ายวันที่ 2............................................................................................................................................

 

 

การเข้าค่ายวันที่ 3............................................................................................................................................