ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 – จันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IP ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ค่ายภาษาอังกฤษ วันแรก (เสาร์ที่ 28 มการาคม 2566)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65ip3401#sigFreeId142f90bb1f

ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่สอง (อาทิตย์ที่ 29 มการาคม 2566)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65ip3401#sigFreeId847654c2de

ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่สาม (จันทร์ที่ 30 มการาคม 2566)