กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2

พิมพ์


เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม การจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อให้ นักเรียน ได้เรียนรู้กฎระเบียบ การอยู่ร่วมกันภายในกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ ความอดทน การมีวินัยในระบบกลุ่มนักเรียน การสร้างวินัยในตนเอง การปฏิบัติจริง และการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง