กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6

พิมพ์


เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2558 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา แคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 วันแรก


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 วันที่สอง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 วันที่สาม