กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

พิมพ์


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ตามโครงการลูกพระหฤทัยห่างไกลสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา โทษ พิษภัยของบุหรี่และสารเสพติด กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการเดินรณรงค์ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน พร้อมนี้ได้มีการจัดกิจกรรมจากวิทยากร สถานีตำรวจนครบาล ปากเกร็ด ให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงไปพร้อมๆ กัน สร้างความสุขและสนุกสนานกันอย่างทั่วหน้า