โครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย" 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อพบเหตุสาธารณภัย การรู้จักเอาใจใส่ เรื่องความปลอดภัยในตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-fire61#sigFreeId37fcb2add9