คนเก่งในรั้ว พ.ท.ด.

พิมพ์


เมื่อที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการมอบทุนแก่นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการเีรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 26 คน พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล จากโครงการทดสอบ  PRE – ม.ต้น  และ PRE– Admissions และได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 9 ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 100 % จำนวน 18 คน