กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp P.5-P.6

พิมพ์


เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และ สถาบันไอเดียล ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6   ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษานอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น