อบรม Coding & Stem ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์

พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้จัดอบรม Coding & Stem ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในช่วงชั้น ม.1-3 ฝึกกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา แบบเป็นขั้นตอน (อัลกอริทึม) ด้วยการวางบล็อกคำสั่งแบบ Codding Program ต่อยอดการ Code ภาษา Python เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานกับการทำกิจกรรมโครงงาน ได้เรียนรู้ หลักการ ปัญญาประดิษฐ์ AI และ เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม ฝึกสมาธิ  เข้าใจหลักการและวิธีการในส่วนของ Software และ Hardware (อุปกรณ์) เข้าด้วยกัน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/65codingstem#sigFreeId21333cc43d