กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.4 - ม.6

พิมพ์

เมื่อวันที่ 19- 21 มิถุนายน 2560 ฝ่ายจิตตาภิบาล  จัดทำโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม สำหรับนักเรียนพุทธชั้น ม.4-ม.6 และนักเรียนคาอทอลิกจัดให้มีการฟื้นฟูจิตชีวิตคริสตชน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนให้ได้มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้นักเรียนสามารถนำไปเป็นเกราะป้องกันอย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ไขได้ ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนชายที่วัดเวฬุวนารม (วัดไผ่เขียว)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/5-6#sigFreeId571e624cde

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/5-6#sigFreeIdd5e4e2d7d4

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/5-6#sigFreeIdfd97d987ed


ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนหญิงที่วัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม)

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/5-6#sigFreeId0d9e45a93c

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/5-6#sigFreeId2115a0a3c5