การประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

พิมพ์


การประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อขอรับการประเมินเกียนติบัตร ขั้นที่ 2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอน เบ็ดเสร็จบนฐาน  งานสวนพฤกษศาสตร์   เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556