โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระดับประถมปลาย

พิมพ์


ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทำกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 ณ โรงแรมโกลเด้นโกล เขาใหญ่รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและนำความรู้ไปใช้ อีกทั้งให้นักเรียนฝึกทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ประมวลภาพการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6