กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่อาคารมารีย์สวรรค์ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อให้รู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม การทำงานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตอาสา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกล้าหาญ อดทน โดยใช้รูปแบบกระบวนการของลูกเสือ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-scout57-p4#sigFreeId78de19f409