กิจกรรมการเข้าค่ายนักพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1

พิมพ์


เมื่อวันที่ 2-4  ตุลาคม 2560  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการเข้าค่ายนักพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้ดำเนินงานอย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม