กิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2561

พิมพ์


ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2561 ได้มีกิจกรรมสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี ภายใต้ ชื่อ  “งานเทคโนโลยีทรงสรรค์สร้าง งานช่างทรงเป็นอัจฉริยะ งานศิลปะทรงเป็นอัครศิลปิน” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะพื้นฐาน ในการทำงานร่วมกัน  สามารถแก้ปัญหาพึ่งพาตนเองได้  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยมีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำนึก และสร้างคุณค่า  ในอาชีพของตนเองได้