กิจกรรมวันครู 2559

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559  ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมวันครู กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมแสดงความยินดีให้แก่ครูดีดีทุกประเภท ประกอบด้วย ครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ครูทำงานนานครบ 25 ปี  ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะ ครูดีเด่นกลุ่ม 18  ครูดีศรีพระหฤทัย ครูหนึ่งแสนครูดี ครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี