กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559  ฝ่ายการศึกคณะภคินีพระหฤทัยฯ ร่วมกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา กลุ่ม 18 ได้จัดกิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ภายใต้ชื่อ “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”  ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธาน  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 2) เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 3) เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้อุทิศตนและเสียสละ 4) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 5) เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณครูทำงานนาน 25 ปี, ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ, ครูดีเด่นกลุ่ม 18, ครูดีศรีพระหฤทัย