กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิมพ์


ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง สิ่งที่ได้พบเห็นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตและประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป 

 อังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-tour61-m1-2#sigFreeIdcc5baac1a6

พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติและ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-tour61-m1-2#sigFreeId965ff46bf3

พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ระดับอนุบาล 3
ซาฟารีเวิลด์ ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-tour61-m1-2#sigFreeId3776ed6d06

จันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.)
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
โรงกษาปณ์ ปทุมธานี

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-tour61-m1-2#sigFreeId2a7306c0a6

อังคารที่ 11 กันยายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.)
โรงกษาปณ์ ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ