ประชุมสัมมนา บุคลากรครู ปีการศึกษา 2557

พิมพ์


เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้เข้าประชุมสัมมนาและรับฟังการบรรยาย ในวันแรกช่วงที่ 1 เรื่อง “คุณภาพครู มุ่งสู่คุณภาพนักเรียน” โดยอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล ประธานโรงเรียนในเครือสารสาสน์วิเทศศึกษา ในช่วงที่ 2 ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “มาตรฐาน คุณภาพของโรงเรียน ระดับชาติ และระดับสากล” โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ในวันที่สองช่วงที่ 1 ของการอบรม ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “อัตลักษณ์ 8H คุณลักษณะของผู้เรียน” โดยพระอาจารย์วิชิต เปานิล ในช่วงที่ 1 ได้รับฟังการบรรยายในเรื่อง “อัตลักษณ์ 8H คุณลักษณะของผู้เรียน แนวทางการสอนอบรมในมิติทางคริสตศาสนา” โดยบาทหลวงชวลิต กิจเจริญ ซึ่งการประชุมสัมมนาได้จัดขึ้นที่หอประชุม SACRED HEART AUDITORIUM อาคารหนึ่งศตวรรษฯ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-simina#sigFreeIdcda9783f3c