กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6

พิมพ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม ระดับมัธยมต้น ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และวันที่ 29-31 สิงหาคม ระดับประถมปลาย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ณ บ้านรักทะเล อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 ระดับมัธยมปลาย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์จริงและตามสภาพที่เป็นจริง
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม