กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

พิมพ์


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัย...ห่างไกลสารเสพติดเพื่อให้นักเรียนตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากบุหรี่  ด้วยการให้ความรู้หน้าเสาธงแก่  ให้นักเรียนฟังถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย   อีกทั้ง ได้มีการเดินรณรงค์ ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดยมีข้อความรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่