กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4

พิมพ์


เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน  2559  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว   รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น